Referanse: Sandvik, H. (2012) Metode og kriteriesett. Sider 55–61 i Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 (redaksjon: L. Gederaas, T. L. Moen, S. Skjelseth og L.-K. Larsen), Artsdatabanken, Trondheim.

Risikoklassifisering av fremmede arterSammendrag: Risikoklassifiseringen av fremmede arter bygger på en vurdering av deres påvirkning av norsk natur. Siden påvirkning er produktet av artenes lokale økologiske effekt og arealet som de har kolonisert, tar klassifiseringen utgangspunkt i et todimensjonalt skjema, der x-aksen måler artenes invasjonspotensial og y-aksen deres økologiske effekter. Det brukes tre kriterier for kvantifisere invasjonspotensialet (inkl. etablerings- og spredningsevne) og seks kriterier for å måle effekter på stedegne arter og naturtyper.

Hele artikkelen: © 2012 Artsdatabanken. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter p resirkulert papir, kan du laste ned kapitlet her (som pdf-fil, 0,7 MB). Hele publikasjonen kan bestilles eller lastes ned her.

 

[tilbake]