Opphavsrett

På nettsidene til Clara (Informasjonssentral for opphavsrett og klarering) forklares opphavrettens bestemmelser.
Om sitatrett står det f.eks. (med mine uthevelser):

«Man kan sitere fra verk som er offentliggjort uten tillatelse fra rettighetshaverne så fremt dette er i samsvar med god skikk, og nødvendig for et formål. Adgangen til å sitere avgrenser eneretten etter åndsverkloven. Hva som er 'god skikk' må vurderes konkret for de forskjellige verkstyper, og innen de forskjellige bruksområder. Det er uansett et krav at rettighetshaver navngis og kilden angis og at sitatet er korrekt.»

Dessuten kan man fremstille eksemplarer til privat bruk.

Bruk utover sitering og privat bruk krever bl.a. tillatelsen av rettighetshaveren. Rettighetshaveren er angitt etter ©-tegnet.
I de tilfellene jeg er rettighetshaver selv (© Hanno Sandvik), gir jeg herved tillatelse til å kopiere artiklene fritt såfremt sitatrettens betingelser (se over) overholdes. Ved bruk av figurer eller gjengivelse av større tekstavsnitt i elektroniske eller trykte publikasjoner, må du dessuten sende et eksemplar av publikasjonen til meg (kontakt). Kommersiell utnyttelse kan ikke skje uten etter spesiell avtale.