Referanse: Sandvik, H. (2012) Kunnskapsstatus for spredning og effekter av fremmede bartrær på biologisk mangfold. Utredning for Direktoratet for naturforvaltning, 10(8), 1–42.

Rapportens figur 5Sammendrag: Fremmede bartrær har lenge vært en integrert del av det norske skogbruket. Siden fremmede arter kan gjøre stor skade på den stedegne naturen, er det et stort behov for en pålitelig risikovurdering av fremmede treslag. Her presenteres kunnskapsstatusen på feltet i form av en litteraturgjennomgang.
    Det mest betydningsfulle resultatet angående invasjonspotensialet er at spredningsevnen til et treslag i mye større grad determineres av langdistansespredning enn av kortdistansespredning. Utredninga gir en oversikt over innsiktene som mekanistiske (dvs. fluiddynamiske) modeller har gitt på dette området, og anvender dem på de norske treslagene. Basert på disse modellene blir det tydelig at avstanden mellom bestander av fremmede treslag og sårbare områder bør være flere kilometer. Planting i vindutsatte områder (loskråninger og bakketopper) bør unngås. Arter med størst spredningsevne er høye trær med lette frø.
    Når det gjelder invaderbarhet av ulike habitater og naturtyper, er åpne landskap mest utsatt for å bli invadert. De fleste fremmede bartreslag som brukes i Norge er r-strateger, som lett etablerer seg i enger og heier.
    Bortsett fra gjengroing av åpne landskap har fremmede bartrær for det meste små til moderate effekter på norsk natur. Påvirkninga av det stedegne biologiske mangfoldet er ofte svakt negativt, men til dels i samme eller mindre størrelsesorden enn den naturlige variasjonsbredden. Kunnskapsgrunnlaget på dette feltet er imidlertid fremdeles veldig tynt og åpenbarer flere tydelige forskningsbehov.

Hele artikkelen: © 2012 Direktoratet for naturforvaltning. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 0,7 MB; forutsetter Acrobat Reader).

Anhang: Grunnlagsmaterialet for rapporten er samla i tre regneark, som er tilgjengelig i OpenOffice-format (0,1 MB; forutsetter OpenOffice) og i Excel-format (0,2 MB; forutsetter Microsoft Excel versjon 97 eller nyere).

 

[tilbake]