Referanse: Sandvik, H., og B.-E. Sæther (2012) Testing og modifisering av modeller for å estimere spredning og etablering av fremmede arter. Utredning for Direktoratet for naturforvaltning, 10(7), 1–51.

Et simulert spredningsforløpSammendrag: Risikovurderingen av fremmede arter i Norge baseres nå på et nytt kvantitativt klassifiseringssystem av artenes invasjonspotensial og økologiske effekt. Estimeringen av invasjonspotensialet tar i sin tur utgangspunkt i modelleringa av artenes etablering og spredning. Utredninga skisserer forbedringer i metodikken som foreslås brukt i denne klassifiseringa. Vi presenterer en videreutvikling av eksisterende modeller, utvikling av nye modeller samt en uttesting av modellene ved hjelp av 14 reelle og 200 simulerte datasett på spredningen av arter.
    Basert på funnene anbefaler vi (1) å opprettholde skillet mellom etablerings-, spredningskriteriet og et ytterligere kriterium som måler koloniseringen av naturtyper; (2) å endre definisjonen av etableringssannsynlighet til artenes forventa levetid; (3) å opprettholde definisjonen av spredning som all form for forflytning eller transport av fremmede arter, uansett mekanisme, vektor eller kanal.
    På den metodologiske fronten (4) identifiserer vi populasjonsvekstraten og miljøvariansen til å være de mest betydningsfulle parameterne for etableringssannsynligheten; (5) videreutvikler vi spredningsmodeller; (6) identifiserer vi de modellene og parameteriseringene som gir den beste tilpasninga til de reelle og simulerte datasettene.
    Et tydelig resultat av uttestinga er imidlertid også at det ikke fins ett modell som passer for alle spredningsforløp og alle datainnsamlingsrutiner. Ved valg av metode må man bl.a. ta i betraktning hvordan dataene ble samlet inn og hvor ofte arten ble introdusert til Norge.

Hele artikkelen: © 2012 Direktoratet for naturforvaltning. Hvis du samtykker i opphavsrettens bestemmelser og i å ta eventuelle utskrifter på resirkulert papir, kan du laste ned artikkelen her (som pdf-fil, 5,0 MB; forutsetter Acrobat Reader).

 

[tilbake]