Referanse: Sandvik, H. (2009) Arbeid og gener! Klassekampen, 9. desember, 22.

Hele artikkelen: © 2009 Hanno Sandvik.

 

Arbeid og gener!

Det var hyggelig å se mitt Samtiden-essay om darwinisme og samfunnsfag anmeldt av redaktør Braanen (24.11.). Anmeldelsen har imidlertid irritert Jon Langdal (2.12.); og siden jeg er opphavsmannen til de siterte setningene, er det kanskje like greit at jeg svarer. En av konklusjonene i essayet mitt (Samtiden 4/2009) var at «biologister» nettopp ikke kan støtte seg på biologi når de ser bort ifra menneskelig bevissthet eller evnen til rasjonelle og/eller moralske valg. Derfor er ytterst få biologer «biologister» (og mange «biologister» er biologiske legpersoner).
    Det er nemlig feil at språk, bevissthet og arbeid innebærer en negasjon av vår natur. Tvert imot: Det er en del av den menneskelige natur å være sosial, å kommunisere, å samarbeide, å planlegge fremtiden og å ta moralske valg. Forestillingen om at darwinismen ser på mennesker som statiske, determinerte og amoralske vesener, er en av de store misforståelsene som har hemmet samarbeidet mellom samfunnsvitere og biologer i mange tiår.
    Samtidig bærer vi med oss våre formødres og -fedres adferdstilbøyeligheter. Selv om vi har evnen til å sette dem til side, vil menneskelig adferd under ellers like forhold påvirkes av disse nedarvede disposisjonene. Evolusjonær forskning kan derfor fortelle oss viktige detaljer om vår egen arts psyke.
    Det som skiller mennesket fra andre dyr, er bl.a. graden av (selv)bevissthet og fremsynthet. De fleste egenskaper som mange oppfatter som genuint menneskelige, forekommer imidlertid også hos andre arter, slik at det ofte «bare» er snakk om gradsforskjeller (om enn til dels veldig store). Også dyr forholder seg til naturen, former sitt eget miljø, arbeider og samarbeider. Selv kultur, språk (om enn uten grammatikk), bevissthet og arbeidsdeling forekommer i dyreriket. Det som gjør vår egen art spesiell, er også kompleksiteten i våre kulturer, som evolverer mye raskere enn selve arten. Darwin har ikke uttalt seg om kulturell evolusjon, men dagens forskning på gen–kultur-samevolusjon har gitt mange spennende resultater. Dessverre har denne forskningsgrenen av de fleste samfunnsviterne blitt plassert i båsen «sosiobiologi» og forkastet sammen med denne.

 

[tilbake]