Referanse: Sandvik, H. (2002) Sosiobiologi og den frie vilje. Morgenbladet, 1. mars, 8.

Hele artikkelen: © 2002 Hanno Sandvik.

 

Sosiobiologi og den frie vilje

BIOLOGISME

Den 8. februar trykte Morgenbladet min anmeldelse av Lars F. H. Svendsens Mennesket, moralen og genene. Denne provoserte Markus Lindholm til et debattinnlegg (22.2.), der han gir eksempler på filosofer som har kommet med gendeterministiske utsagn, og på biologer som har latt være å avkrefte slike. Å ta til motmæle mot biologistiske ytringer er helt i min ånd, men dessverre forsterker Lindholm en skjebnesvanger feiltolkning av biologiens oppgaver.
   Lindholms hovedproblem ser ut til å være at han ikke klarer å forholde seg til faktumet at hvert fenomen kan belyses ut ifra mange forskjellige forklaringsnivåer. Avhengig av om man f.eks. spør en fysiker, en kjemiker eller en biolog om hva et menneske er, får man ulike svar, men svarene utelukker ikke hverandre fordi de ser på fullstendig uavhengige forklaringsnivåer. Men mens man ikke ville finne på å kritisere en biolog for å være ute av stand til å forklare hvorfor vi ikke består av flere protoner, mener åpenbart noen å kunne kritisere biologer for at de ikke kan svare på hva fri vilje er for noe.
   Biologien holder på med sine spørsmål, men det fins relevante og interessante spørsmål på både lavere og høyere forklaringsnivåer. Protoner ligger på et forklaringsnivå som er for lavt for biologer, fri vilje ligger på et nivå som er for høyt for biologer. Å forklare fenomen som fri vilje eller bevissthet har rett og slett aldri vært biologiens oppgave – og det fins heller ingen tegn på at biologien noen gang kommer til å utvikle metoder som hadde gjort det mulig å ta opp slike spørsmål. Når jeg altså påpeker at fri vilje er forenlig med biologiens funn, så er ikke dette et revolusjonerende funn ved fagmiljøet mitt, men en generell presisering av biologiens ansvarsområde.
   Jeg har aldri nektet for at «deler av moderne biologi, og spesielt sosiobiologi, er egnet til å fremme et nihilistisk menneskesyn, der etikk og frihet er illusjonære størrelser» – men føler at faget mitt misforstås på det kraftigste hvis det fremstilles slik at et nihilistisk menneskesyn følger av moderne biologi. I og med at etikk og frihet er begrep utenfor biologiens kompetanseområde, er biologi «egnet til å fremme» (= forenlig med) mange tusen forskjellige menneskesyn, avhengig av den ideologiske sammenhengen de biologiske resultatene (mis)brukes i.
   Likevel har jeg ikke hevdet at «de fleste biologer tar vår bevissthet og vår frie vilje som (noe) trivielt,» men bare kritisert Svendsen for ikke å ha tatt denne forklaringsmuligheten i betraktning. Lindholms angrep på meg («... fremstiller personlige vurderinger som objektive fakta») bygger på at han ikke har sett denne lille forskjellen. For alt jeg vet, kan flertallet av biologer være naive gendeterminister. Men det er ikke poenget. Poenget er at ledende evolusjonsbiologer (de som oftest kritiseres i denne sammenhengen!) ikke hører til denne gruppen, og at man gjør biologien en bjørnetjeneste ved å late som om gendeterminisme er en logisk konsekvens av nydarwinismen: Det man må angripe er ikke, som Svendsen dessverre har gjort, biologenes teorier, men biologistenes metafysiske ståsted.
   Jeg har vært tydelig på at – selv om Svendsen kan for lite biologi til at boken i sin helhet kan tas alvorlig – hans kritikk av biologismen er viktig og bra. Dette fordi jeg, som Lindholm, ser at mange vulgærbiologer og enkelte fagbiologer faktisk formidler et deterministisk bilde av biologi. Lindholm, som Svendsen, tolker imidlertid den relative sjeldenheten av andre ytringer slik at biologer generelt samtykker i gendeterminismen. Jeg vil derimot hevde at grunnen til at få biologer motsier et nihilistisk menneskesyn, er at de ikke er interessert i, ikke følger med i eller ikke føler at de kan uttale seg i slike diskusjoner, nettopp fordi spørsmålet ligger utenfor biologien. Hvis man vil kritisere biologer flest, kritiser dem gjerne for at de er for lite engasjert i samfunnsdebatten – men ikke for at de engasjerer seg for nihilisme!

Respons: Dette innlegget var en del av biologismedebatten i Morgenbladet.

 

[tilbake]