Referanse: Sandvik, H. (2008) Hurra for drivstoffavgift! Adresseavisen, 24. april, 44.

Hele artikkelen: © 2008 Hanno Sandvik.

 

Hurra for drivstoffavgift!

Drivstoffavgift er den enkleste, mest effektive og mest rettferdige måten å få ned bilbruken på. Drivstoffavgift er rettferdig på opptil flere måter: (1) Man belønnes direkte for hver enkelt ikke-kjørte kilometer. (2) Man belønnes direkte for å ha en bil med lavt bensinforbruk. (3) «Straffen» (avgiften) er direkte proporsjonal med miljøproblemene man forårsaker. (4) Prisen man betaler kommer litt nærmere de sanne kostnadene ved bilkjøring. Det siste punktet trenger muligens nærmere forklaring:
    Bensinprisen er altfor lav i forhold til de negative effektene som bilismen har for folkehelsa (trafikkskader, svevestøv, støyplager, for lite bevegelse, stress) og for miljøet (veisalting, global oppvarming, sur nedbør, nedbygging av matjord, tap av biologisk mangfold). Slik situasjonen er nå, subsidierer faktisk alle myke trafikanter bilismens skadevirkninger: Bilens samfunnsøkonomiske kostnader fordeles på alle skattebetalere, uansett om de selv kjører bil eller ikke. Hvis en drivstoffavgift kan bidra til å utjevne denne urettferdigheten, er den en bra begynnelse.
    Alle tjener på redusert bilbruk. Faren for trafikkuhell synker, folkehelse forbedres gjennom mer mosjon, bo- og livskvaliteten i byen blir bedre, miljøet vinner, og de få som ikke klarer seg uten bil i hverdagen, kommer faktisk fortere frem. Drivstoffavgift er ikke den eneste måten å oppnå dette på, men alle andre løsninger rammer skjevt på en eller flere måter.

 

[tilbake]