Referanse: Sandvik, H. (2007) Klima dreper. Adresseavisen, 17. desember, 32.

Hele artikkelen: © 2007 Hanno Sandvik.

 

Klima dreper

At fattigdom dreper, er det ingen som kan være uenig i. Noe annet er å påstå at dårlig klima ikke dreper (slik Onar Åm gjør den 13.12.07). Dessverre er dette – mildt sagt – ønsketenkning. Verdens helseorganisasjon slår klart og tydelig fast at den globale oppvarmingen totalt sett fører til høyere dødelighet og mer sykdom – spesielt i de fattige delene av verden (som har bidratt minst til problemene i utgangspunktet). At «våre CO2-utslipp gir mat til de fattige» er altså en naiv, populistisk, grov og kynisk feilslutning.
    Selv om enkelte av Åms premisser isolert sett er korrekte, mangler samtlige konklusjonene enhver støtte i den virkelige verden. Det er f.eks. korrekt at planter under ellers like forhold vokser bedre med høyere CO2-nivå. Dessverre er ikke forholdene ellers like, bl.a. siden vanntilgangen mange steder forverres gjennom global oppvarming. Videre er ikke det dyrkbare arealet konstant, men avtar stadig.
    Det er også korrekt at det under enkelte varmeperioder i jordens historie fantes mindre ørken enn i dag. Dessverre vokste ikke ørkenene fordi det var for lite CO2, men av helt andre grunner. Derfor er klimaforskerne samstemte om at ørkenspredningen tiltar (og vil tilta ytterligere) gjennom den globale oppvarmingen. At ørkener allerede skulle være på tilbakemarsj, er en påstand som er hinsides enhver empirisk støtte.
    Det er videre korrekt at den vestlige verden ble rik på bl.a. billig tilgang på fossilt brensel på 1800-tallet. Dessverre betyr ikke det at det samme fungerer i 2000-tallets økonomier. Utvinningskurvene av fossile energiressurser peker allerede nedover. Brenselet blir altså nødvendigvis knappere og dermed dyrere, samtidig som det fins flere mennesker å dele ressursene på. Det fins rett og slett ikke nok fossilt brensel på vår klode til at hele verdensbefolkning kan bli rik på den samme ineffektive måten vi har blitt rike på.
    Det bitre i denne innsikten er at økonomien før eller senere må legges om til alternative energikilder uansett. Derfor er det dobbelt sørgelig at politikerne (og deres velgere!) ikke var klare for denne omleggingen på et tidspunkt da alvorlige konsekvenser av global oppvarming fremdeles kunne ha vært unngått. Hvis vi overlater utfordringene i denne omleggingen til våre etterkommere, forventer vi derfor samtidig at de skal få dette til i en verden som vi har gjort det vanskeligere å leve i.

 

Noter: Innlegget er en reaksjon på et tidligere innlegg i Adresseavisen:
–  Åm, O. (2007) Fattigdom dreper. Adresseavisen, 13. desember, 53.
Det er sannsynligvis vanskelig å tro, men anførselstegnene i innlegget mitt omslutter virkelig et ordrett og representativt sitat fra Åms innlegg.

 

[tilbake]